Commit 605e5562 authored by Sigrid Suski's avatar Sigrid Suski

updated and replaced "_QQ_" with \"

parent 2e767013
......@@ -21,5 +21,5 @@ SP.DISA.MENU_DISQUS="Integració amb Disqus"
; SP.DISA.CONFIG_TITLE="Disqus Configuration"
; SP.DISA.CONFIG_SETTINGS="Disqus Settings"
SP.DISA.CONFIG_NAME="Nom curt del lloc web"
; SP.DISA.DESCRIPTION="This application integrates the comment system <a href=\"http://disqus.com/\">Disqus</a> into SobiPro component.<br/>To display the comments and the comment form within the details view, add the following code into your details view template:<pre><b>&lt;</b><b><span style='color:#000080;'>xsl:value-of</span></b><span style='color:#006e28;'> select=</span><span style='color:#008080;'>"_QQ_"disqus"_QQ_"</span><span style='color:#006e28;'> disable-output-escaping=</span><span style='color:#800000;'>"_QQ_"yes"_QQ_"</span><span style='color:#006e28;'> </span><b>/&gt;</b></pre>To show the number of comments for an entry within the vCard, add this code into your vCard template:<pre><b>&lt;</b><b><span style='color:#000080;'>xsl:value-of</span></b><span style='color:#006e28;'> select=</span><span style='color:#008080;'>"_QQ_"disqus"_QQ_"</span><span style='color:#006e28;'> disable-output-escaping=</span><span style='color:#800000;'>"_QQ_"yes"_QQ_"</span><span style='color:#006e28;'> </span><b>/&gt;</b></pre>"
; SP.DISA.DESCRIPTION="This application integrates the comment system <a href=\"http://disqus.com/\">Disqus</a> into SobiPro component.<br/>To display the comments and the comment form within the details view, add the following code into your details view template:<pre><b>&lt;</b><b><span style='color:#000080;'>xsl:value-of</span></b><span style='color:#006e28;'> select=</span><span style='color:#008080;'>\"disqus\"</span><span style='color:#006e28;'> disable-output-escaping=</span><span style='color:#800000;'>\"yes\"</span><span style='color:#006e28;'> </span><b>/&gt;</b></pre>To show the number of comments for an entry within the vCard, add this code into your vCard template:<pre><b>&lt;</b><b><span style='color:#000080;'>xsl:value-of</span></b><span style='color:#006e28;'> select=</span><span style='color:#008080;'>\"disqus\"</span><span style='color:#006e28;'> disable-output-escaping=</span><span style='color:#800000;'>\"yes\"</span><span style='color:#006e28;'> </span><b>/&gt;</b></pre>"
......@@ -124,7 +124,7 @@ SP.SPRRA.REPORT_MSG_THANK_YOU="Gràcies pel seu informe."
SP.SPRRA.REPORT_MSG_FAILED="Ho sentim, però l'informe no s'ha pogut enviar. Si us plau informI a l'administrador del lloc o torneu a provar més tard."
SP.SPRRA.SETTINGS_REPORTS_DEF_SUBJECTS="['Informació inexacta','SPAM','Abusiu o ofensiu','Viola la protecció de copyright o de marca','Conté contingut per a adults ',' Viola els termes i condicions de servei ',' Altres (si us plau, especificar a continuació)']"
SP.SPRRA.REVIEW_OBJ="Review"_QQ_" ;do not translat"
SP.SPRRA.REVIEW_OBJ="Review\" ;do not translat"
SP.SPRRA="Ressenyes i valoracions"
SP.SPRRA.MENU_SPRR="Ressenyes i valoracions"
SP.SPRRA.MENU_SPRR_ALL="Totes les ressenyes i valoracions"
......
......@@ -16,7 +16,7 @@
; Translations are made by our translation teams. See https://www.sigsiu.net/center/51-our-translation-teams.
; SP.TP.CONFIG.DOCUMENTATION="You will find information on how to use these settings in the <a class="_QQ_"alert-link"_QQ_" href="_QQ_"https://www.sigsiu.net/default3-template-settings"_QQ_">documentation</a>. Support is available for members in our <a class="_QQ_"alert-link"_QQ_" href="_QQ_"https://www.sigsiu.net/support"_QQ_">support area</a>."
; SP.TP.CONFIG.DOCUMENTATION="You will find information on how to use these settings in the <a class=\"alert-link\" href=\"https://www.sigsiu.net/default3-template-settings\">documentation</a>. Support is available for members in our <a class=\"alert-link\" href=\"https://www.sigsiu.net/support\">support area</a>."
; SP.TP.DEFAULT="default"
SP.TP.SETTINGS_GENERAL="Configuració general"
SP.TP.CONFIG.CSS="Estil de la plantilla"
......
......@@ -800,7 +800,7 @@ SP.APPS.LIST_FIELDS="Camps"
SP.APPS.LIST_TEMPLATES="Plantilles"
SP.APPS.LIST_LANGUAGES="Idiomes"
SP.APPS.LIST_OTHERS="Altres"
SP.EX.LAST_UPDATED="Va realitzar la darrera recerca d'aplicacions disponibles el %s.<br />Per renovar la llista feu clic al botó "_QQ_"Cercar actualitzacions"_QQ_"."
SP.EX.LAST_UPDATED="Va realitzar la darrera recerca d'aplicacions disponibles el %s.<br />Per renovar la llista feu clic al botó \"Cercar actualitzacions\"."
SP.EX.INSTALL_APP="Instal·lar"
SP.EX.REINSTALL_APP="Reinstal·lar"
SP.EX.UPDATE_APP="Actualitzar"
......@@ -955,7 +955,7 @@ SP.TP.AUTHORURL="Autor"
SP.TP.COPYR="Copyright"
SP.TP.LIC="Llicència"
SP.TP.DESC="Descripció"
SP.TP.DEFAULT_WARN="Està utilitzant en aquesta secció la plantilla per defecte, la qual cosa no està recomanat. Més informació disponible a la <a href="_QQ_"%s"_QQ_" target="_QQ_"_blank"_QQ_">documentació</a>."
SP.TP.DEFAULT_WARN="Està utilitzant en aquesta secció la plantilla per defecte, la qual cosa no està recomanat. Més informació disponible a la <a href=\"%s\" target=\"_blank\">documentació</a>."
SP.TP.DUPLICATED="La plantilla ha estat duplicada!"
SP.TP.DO_NOT_REMOVE="Ho sentim, però la plantilla per defecte no pot ser eliminada."
SP.TP.REMOVED="La plantilla ha estat eliminada!"
......
......@@ -43,7 +43,7 @@ SP.FIELD_TEXTAREA_LIMIT="Podeu introduir un màxim de %d caràcters en %s camp,
SP.INVALID_DATE_GIVEN="Data no vàlida."
SP.MISSING_CAT="Falta Categoria! Ha afegit un camp de categoria a la secció?"
SP.NO_CONNECT="No es pot connectar a %s. Accés a Internet és necessari per a aquesta funció."
SP.INVALID_URL="La URL donada "_QQ_"%s"_QQ_" sembla no ser una adreça vàlida."
SP.INVALID_URL="La URL donada \"%s\" sembla no ser una adreça vàlida."
SP.REPO_ERR="S'ha produït un error: %s"
SP.NOT_VALIDATED="La connexió no s'ha pogut validar (número d'error %s). %s"
SP.SCHEME_ERR="S'ha produït un error i el repositori en %s no pot ser afegit. No s'ha pogut validar definició repositori d'arxius en contra de la definició d'esquema en %s."
......@@ -113,7 +113,7 @@ SP.CANNOT_LOAD_TEMPLATE_AT="No es pot carregar la plantilla: %s."
SP.CANNOT_LOAD_TEMPLATE_FILE_AT="No es pot carregar el fitxer de la plantilla '%s'."
SP.CANNOT_MOVE_DIRECTORY="No es pot moure el directori '%s' a '%s'."
SP.CANNOT_REMOVE_FIELD_DB_ERR="No es pot eliminar el camp '%s'. Consulta a Db ha fracassar. Error: %s."
SP.CANNOT_REMOVE_PERMISSION_DB_ERR="No es pot eliminar el permís "_QQ_"%s.%s.%s"_QQ_". Consulta a Db ha fracassar. Error: %s."
SP.CANNOT_REMOVE_PERMISSION_DB_ERR="No es pot eliminar el permís \"%s.%s.%s\". Consulta a Db ha fracassar. Error: %s."
SP.CANNOT_REMOVE_PERMISSIONS_DB_ERR="No es pot eliminar el permís. Informes Db %s."
SP.CANNOT_REMOVE_RULES_DB_ERR="No es poden eliminar regles. Informes Db %s."
SP.CANNOT_SAVE_CATEGORY_DB_ERR="No es pot guardar la categoria. Informes Db: %s."
......
......@@ -928,7 +928,7 @@ SP.APPS.LIST_FIELDS = "Camps"
SP.APPS.LIST_TEMPLATES = "Plantilles"
SP.APPS.LIST_LANGUAGES = "Idiomes"
SP.APPS.LIST_OTHERS = "Altres"
SP.EX.LAST_UPDATED = "Va realitzar la darrera recerca d'aplicacions disponibles el %s.<br />Per renovar la llista feu clic al botó "_QQ_"Cercar actualitzacions"_QQ_"."
SP.EX.LAST_UPDATED = "Va realitzar la darrera recerca d'aplicacions disponibles el %s.<br />Per renovar la llista feu clic al botó \"Cercar actualitzacions\"."
SP.EX.INSTALL_APP = "Instal·lar"
SP.EX.REINSTALL_APP = "Reinstal·lar"
SP.EX.UPDATE_APP = "Actualitzar"
......@@ -1063,7 +1063,7 @@ SP.TP.AUTHORURL = "Autor"
SP.TP.COPYR = "Copyright"
SP.TP.LIC = "Llicència"
SP.TP.DESC = "Descripció"
SP.TP.DEFAULT_WARN = "Està utilitzant en aquesta secció la plantilla per defecte, la qual cosa no està recomanat. Més informació disponible a la <a href="_QQ_"%s"_QQ_" target="_QQ_"_blank"_QQ_">documentació</a>."
SP.TP.DEFAULT_WARN = "Està utilitzant en aquesta secció la plantilla per defecte, la qual cosa no està recomanat. Més informació disponible a la <a href=\"%s\" target=\"_blank\">documentació</a>."
SP.TP.DUPLICATED = "La plantilla ha estat duplicada!"
SP.TP.DO_NOT_REMOVE = "Ho sentim, però la plantilla per defecte no pot ser eliminada."
SP.TP.REMOVED = "La plantilla ha estat eliminada!"
......
......@@ -135,7 +135,7 @@ SP.CANNOT_LOAD_TEMPLATE_AT = "No es pot carregar la plantilla: %s."
SP.CANNOT_LOAD_TEMPLATE_FILE_AT = "No es pot carregar el fitxer de la plantilla '%s'."
SP.CANNOT_MOVE_DIRECTORY = "No es pot moure el directori '%s' a '%s'."
SP.CANNOT_REMOVE_FIELD_DB_ERR = "No es pot eliminar el camp '%s'. Consulta a Db ha fracassar. Error: %s."
SP.CANNOT_REMOVE_PERMISSION_DB_ERR = "No es pot eliminar el permís "_QQ_"%s.%s.%s"_QQ_". Consulta a Db ha fracassar. Error: %s."
SP.CANNOT_REMOVE_PERMISSION_DB_ERR = "No es pot eliminar el permís \"%s.%s.%s\". Consulta a Db ha fracassar. Error: %s."
SP.CANNOT_REMOVE_PERMISSIONS_DB_ERR = "No es pot eliminar el permís. Informes Db %s."
SP.CANNOT_REMOVE_RULES_DB_ERR = "No es poden eliminar regles. Informes Db %s."
SP.CANNOT_SAVE_CATEGORY_DB_ERR = "No es pot guardar la categoria. Informes Db: %s."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment