Commit 12215cad authored by Sigrid Suski's avatar Sigrid Suski
Browse files

Merge remote-tracking branch 'origin/master'

# Conflicts:
#	applications/pl-PL.SpApp.disqus.ini
#	applications/pl-PL.SpApp.review_rating.ini
parents 108be7be 7da37aa4
......@@ -21,5 +21,5 @@ SP.DISA.MENU_DISQUS="Integrator Disqus"
SP.DISA.CONFIG_TITLE="Konfiguracja Disqus"
SP.DISA.CONFIG_SETTINGS="Ustawienia Disqus"
SP.DISA.CONFIG_NAME="Skrócona nazwa strony"
; SP.DISA.DESCRIPTION="This application integrates the comment system <a href=\"http://disqus.com/\">Disqus</a> into SobiPro component.<br/>To display the comments and the comment form within the details view, add the following code into your details view template:<pre><b>&lt;</b><b><span style='color:#000080;'>xsl:value-of</span></b><span style='color:#006e28;'> select=</span><span style='color:#008080;'>\"disqus\"</span><span style='color:#006e28;'> disable-output-escaping=</span><span style='color:#800000;'>\"yes\"</span><span style='color:#006e28;'> </span><b>/&gt;</b></pre>To show the number of comments for an entry within the vCard, add this code into your vCard template:<pre><b>&lt;</b><b><span style='color:#000080;'>xsl:value-of</span></b><span style='color:#006e28;'> select=</span><span style='color:#008080;'>\"disqus\"</span><span style='color:#006e28;'> disable-output-escaping=</span><span style='color:#800000;'>\"yes\"</span><span style='color:#006e28;'> </span><b>/&gt;</b></pre>"
SP.DISA.DESCRIPTION="Ta aplikacja integruje system komentowania <a href=\"http://disqus.com/\">Disqus</a> z komponentem SobiPro.<br/>Aby wyświetlić komentarze i formularz dodawania komentarzy do widoku szczegółowego, dodaj poniższy kod do szablonu tego widoku:<pre><b>&lt;</b><b><span style='color:#000080;'>xsl:value-of</span></b><span style='color:#006e28;'> select=</span><span style='color:#008080;'>"_QQ_"disqus"_QQ_"</span><span style='color:#006e28;'> disable-output-escaping=</span><span style='color:#800000;'>"_QQ_"yes"_QQ_"</span><span style='color:#006e28;'> </span><b>/&gt;</b></pre>Aby pokazać ilość komentarzy w widoku listy wpisów (vCard), dodaj poniższy kod do szablonu vCard:<pre><b>&lt;</b><b><span style='color:#000080;'>xsl:value-of</span></b><span style='color:#006e28;'> select=</span><span style='color:#008080;'>"_QQ_"disqus"_QQ_"</span><span style='color:#006e28;'> disable-output-escaping=</span><span style='color:#800000;'>"_QQ_"yes"_QQ_"</span><span style='color:#006e28;'> </span><b>/&gt;</b></pre>"
......@@ -124,8 +124,8 @@ SP.SPRRA.REPORT_MSG_THANK_YOU="Dziękujemy bardzo za zgłoszenie"
SP.SPRRA.REPORT_MSG_FAILED="Przykro nam ale raport nie może zostać wysłany. Proszę poinformować administratora lub spróbować ponownie później."
SP.SPRRA.SETTINGS_REPORTS_DEF_SUBJECTS="['Nieścisłe informacje','SPAM','Niewłaściwe lub obrażające','Narusza prawa autorskie lub ochronę znaków towarowych','Zawiera treści dla dorosłych','Narusza warunki korzystania z serwisu','Inne (Proszę opisac poniżej)']"
SP.SPRRA.REVIEW_OBJ = "Review"_QQ_" ;do not translat"
SP.SPRRA = "Review & Rating"
SP.SPRRA.REVIEW_OBJ="Review;do not translat"
SP.SPRRA="Review & Rating"
SP.SPRRA.MENU_SPRR="Review & Rating"
SP.SPRRA.MENU_SPRR_ALL="Wszystkie wpisy Reviews and Ratings"
SP.SPRRA.SETTINGS_RATING_TAB="Oceny"
......@@ -141,28 +141,28 @@ SP.SPRRA.SETTINGS_FSAVE_BT="Zapisz kryteria"
SP.SPRRA.SETTINGS_FDEL_BT="Usuń kryteria"
SP.SPRRA.SETTINGS_FDEL_CONFIRM="[JS]Jesteś pewien że chcesz usunąć te kryteria? Wszystkie zebrane oceny zostaną również usunięte!"
SP.SPRRA.SETTINGS_FIELD_SAVED="Kryterium zostało zapisane"
SP.SPRRA.SETTINGS_FHEAD_POSITION = "Pozycja"
SP.SPRRA.SETTINGS_CRITERIA_FIELDS = "Pola kryteriów"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_ENABLED = "Włączone"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_POSITIVE = "Pozytywne/negatywne punkty"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_MULTI = "Wiele recenzji"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_MAIL_REQ = "Email jest wymagany"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_ON_SITE = "Ilość na stronę"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_ORDER = "Sortuj według"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_ORDER_ASC = "Najpierw starsze"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_ORDER_DESC = "Najpierw nowsze"
SP.PERMISSIONS.SEE_VALID = "dostęp do dostepnych"
SP.PERMISSIONS.AUTOPUBLISH_OWN = "publikuj własne"
SP.SPRRA.TB.NEW_FIELD = "Dodaje"
SP.REVIEW.ENABLED_HEAD = "Stan kryteria"
SP.REVIEW.APPROVAL_HEAD = "Akceptacja"
SP.REVIEW.STATE_HEAD = "Włączone"
SP.SPRRA.SETTINGS_FHEAD_POSITION="Pozycja"
SP.SPRRA.SETTINGS_CRITERIA_FIELDS="Pola kryteriów"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_ENABLED="Włączone"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_POSITIVE="Pozytywne/negatywne punkty"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_MULTI="Wiele recenzji"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_MAIL_REQ="Email jest wymagany"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_ON_SITE="Ilość na stronę"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_ORDER="Sortuj według"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_ORDER_ASC="Najpierw starsze"
SP.SPRRA.SETTINGS_REV_ORDER_DESC="Najpierw nowsze"
SP.PERMISSIONS.SEE_VALID="Widzi dostępne"
SP.PERMISSIONS.AUTOPUBLISH_OWN="Autopublikacja"
SP.SPRRA.TB.NEW_FIELD="Dodaje"
SP.REVIEW.ENABLED_HEAD="Stan kryteria"
SP.REVIEW.APPROVAL_HEAD="Akceptacja"
SP.REVIEW.STATE_HEAD="Włączone"
; form
SP.SPRRA.FORM_RATING_HEAD = "Twoja ocena"
SP.SPRRA.FORM_REVIEW_HEAD = "Dodaj swoją recenzję..."
SP.SPRRA.FORM_REV_TITLE = "Tytuł"
SP.SPRRA.FORM_REVIEW = "Recenzja"
SP.SPRRA.FORM_RATING_HEAD="Twoja ocena"
SP.SPRRA.FORM_REVIEW_HEAD="Dodaj swoją recenzję..."
SP.SPRRA.FORM_REV_TITLE="Tytuł"
SP.SPRRA.FORM_REVIEW="Recenzja"
SP.SPRRA.FORM_POS_REVIEW="Lubię"
SP.SPRRA.FORM_NEG_REVIEW="Nie lubię"
SP.SPRRA.FORM_SUBMIT_BT="Wyślij recenzję"
......
......@@ -1263,7 +1263,7 @@ SP.TP.AUTHORURL = "Autor"
SP.TP.COPYR = "Prawa autorskie"
SP.TP.LIC = "Licencja"
SP.TP.DESC = "Opis"
SP.TP.DEFAULT_WARN = "Używasz domyślnego szablonu dla tej sekcji, co jest niezalecane. Więcej informacji na ten temat jest dostępne w <a href="_QQ_"%s"_QQ_" target="_QQ_"_blank"_QQ_">dokumentacji</a>."
SP.TP.DEFAULT_WARN = "Używasz domyślnego szablonu dla tej sekcji, co jest niezalecane. Więcej informacji na ten temat jest dostępne w <a href=\"%s\" target=\"_blank\">dokumentacji</a>."
SP.TP.DUPLICATED = "Szablon został zduplikowany!"
SP.TP.DO_NOT_REMOVE = "Proszę nie usuwać domyślnego szablonu"
SP.TP.REMOVED = "Szablon został usunięty!"
......
......@@ -142,7 +142,7 @@ SP.CANNOT_LOAD_TEMPLATE_AT = "Nie można załadować szablanu: %s."
SP.CANNOT_LOAD_TEMPLATE_FILE_AT = "Nie można załadować pliku szablonu: '%s'"
SP.CANNOT_MOVE_DIRECTORY = "Nie można przenieść katalogu '%s' do '%s'"
SP.CANNOT_REMOVE_FIELD_DB_ERR = "Nie można usunąć pola '%s'. Zapytanie do bazy danych zakończone niepowodzeniem. Błąd: %s"
SP.CANNOT_REMOVE_PERMISSION_DB_ERR = "Nie można usunąć uprawnień "_QQ_"%s.%s.%s"_QQ_". Zapytanie do bazy danych zakończone niepowodzeniem. Błąd: %s"
SP.CANNOT_REMOVE_PERMISSION_DB_ERR = "Nie można usunąć uprawnień \"%s.%s.%s\". Zapytanie do bazy danych zakończone niepowodzeniem. Błąd: %s"
SP.CANNOT_REMOVE_PERMISSIONS_DB_ERR = "Nie można usunąć uprawnień. Raport bazy danych: %s."
SP.CANNOT_REMOVE_RULES_DB_ERR = "Nie można usunąć grup. Raport bazy danych: %s."
SP.CANNOT_SAVE_CATEGORY_DB_ERR = "Nie można zapisać kategorii. Raport bazy danych: %s."
......
ABOUT.NEWS_PANE="%s"
TB.ACTIONS="Akcje"
ABOUT.ABOUT_PANE="O SobiPro"
TB.ADD_NEW="Dodaj"
TB.BACK="Spowrotem"
TB.CANCEL="Anuluj"
TB.CATEGORY="Kategoria"
; === toolbar ===
TB.PANEL_CONFIG="Konfiguracja"
TB.CONTROL_PANEL="Panel Kontrolny"
ENTRY.HEADER_COUNTER="Licznik"
DASHBOARD.TITLE="Dashboard"
ORDER_BY_APPR_DESC="Zaakceptowane najpierw"
DASHBOARD.REPORTED_ISSUES[1]="Znaleziono 1 problem"
DASHBOARD.ACL="Lista Kontroli Dostępu"
DASHBOARD.SAM="Menadżer Aplikacji"
TB.APPROVAL="Akceptacja"
TB.ACL="Lista Kontroli Dostępu"
TB.SAM="Menadżer Aplikacji"
TB.APPLY="Zastosuj"
ABOUT.SP_DESC2=" SobiPro - Pionierski komponent dodający multi-katalog oraz pola kategorii do Joomla!"
DASHBOARD.REPORTED_ISSUES[2-...]="Znaleziono %d problemów"
{
"NOTIFICATIONS_TITLE_SUCCESS": "Gotowe!"
}
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment